Od Alexandra k Čingischánovi

Dvě tisíciletí válečných kontaktů v dějinách Starého světa

Od střední Evropy až po jihovýchodní Asii spojovala Velká hedvábná cesta nejen státy ležící na její trase, ale také různé národy a etnické skupiny.

V rámci našeho projektu se pokoušíme ukázat, že Hedvábná cesta a její okolí bylo provázeno ještě jinými cestami – cestami válečnými. Jak pohyb etnik ve stepích v dějinné ose často změnil politickou i etnickou mapu těchto krajin a zasáhl i oba široce rozvětvené konce cesty – Středomoří na západě a čínskou Říši středu na východě. Představujeme v originální kompozici zbraně, zbroj a válečná tažení na Hedvábné cestě v časovém rozmezí od 5. století př. n. l. do 18. století.

Vojenství je složitým komplexem, který sám o sobě pokládá řadu otázek. Zabývá se vojenskou organizací, strategií a taktikou a samozřejmě také výzbrojí bojovníků a dalšími vojenskými aspekty dějin. Pohled z vojenského úhlu na dění v širokém pásmu Hedvábné cesty od východu až na západ potvrzuje teorii o tom, že posun kočovných etnik, provázený vojenskou agresí, si byl v mnohém podobný. Většina etnik měla vojsko složené z dokonalých jezdců a není divu, vždyť nomádský způsob života je k tomu přímo předurčoval. Tito jezdci vládli po všechna staletí, která naše výstava dokumentuje, vynikající zbraní, jíž byl kompozitní reflexní luk. Tato zbraň spolu s jezdeckým charakterem vojenských oddílů přímo determinovala taktiku, jejímž základem byly opakované útoky za silné lukostřelby, kombinované s ústupy, novými útoky, manévry proti křídlům formací nepřítele a po vyčerpání jeho sil končily drtivým jezdeckým úderem hlavních sil vojska nomádů. Stejně tak byla charakteristická na desítkovém systému založená organizace ozbrojených sil nomádů. Typické bylo také to, že tato vojska měla problémy s dobýváním fortifikací a odborníky pro tyto operace si hledala u usedlých obyvatel velkých měst, kde žili technici a řemeslníci, kteří uměli nejen stavět válečné dobývací stroje, ale také je používat.

Válečné události na Hedvábné cestě měly vždy přímý dopad na dějiny Evropy a tudíž i našich zemí, což bude v rámci výstavy rovněž dostatečně akcentováno. Za připomenutí v tomto směru stojí např. období starověké Římské říše, neboť to byli hlavně římští legionáři, kteří na počátku našeho letopočtu střežili obchodní cesty nejen na Blízkém východě, ale též v jižní a střední Evropě; našich zemí se přímo dotkla také další válečná tažení na Hedvábné cestě: boje s Avary, invaze maďarských kmenů, přímo odpovědných za pád Velkomoravské říše, později vpád mongolských jezdců, kteří se v roce 1241 jako lavina prohnali Slezskem, Moravou, Uhrami a Balkánem, aktivity Kumánů (Polovců, Plavců), po nichž zůstaly na západním Slovensku do dnešních dnů živá toponyma (Plavecký Štvrtok, Plavecký Mikuláš ad.) a v neposlední řadě události související s výboji osmanských Turků v Malé Asii i na Balkánském poloostrově, jež určovaly od konce 14. století až hluboko do novověku charakter vojenské a zahraniční politiky všech zemí střední a jihovýchodní Evropy.

mapacina

Tematické segmenty expozice doplněné vybranými předměty:

Foto Reflexní kompozitní luk
Foto2 Římská říše a východní Středomoří
 
Foto3 Expanze Arabů
Foto4 Byzanc, východní Středomoří, Černomoří a Blízký východ ve středověku
Foto6 Válečná tažení v dějinách Střední Asie – starověk
Foto7 Luristánské bronzy, Alexandr Veliký, Peršané a fenomén akinakes
 
Foto8 Říše Velkých Seldžuků
 
Foto9 Perský válečník
Foto10 Velká čínská zeď
Foto11 Válečné dějiny starověké Číny
Foto12 Válečné dějiny starověké Číny

Krátký film – počítačová rekonstrukce starověké Aquileie


Aquileia-2 Aquileia-3 Aquileia-4 Aquileia-5
© Muzeum Hedvábné cesty
© Fondazione Aquileia

 

Součástí expozice jsou srozumitelné, atraktivně zpracované informační panely na kapách (většinou v rozměrech 150 x 80, 130 x 80 a 110 x 80 cm), velkoformátové tisky (dle domluvy nebo ve standardním rozměru 200 x 300 cm), mapy, dokumentární filmy, animace a další audiovizuální dokumentace dle domluvy.

 

První pravý box

Vyprávíme velkolepý příběh dálkových obchodních cest, které odnepaměti spojovaly civilizační centra i nespočet oáz, měst a přístavů všech tří kontinentů Starého světa. Chceme hovořit o Hedvábné cestě, jejíž strhující osudy v rámci naší výstavy ztotožňujeme s principem civilizačního vývoje a v nejobecnější rovině též s dějinami světa.